Logo JIJ Skind Body Mind

JIJ privacy verklaring

Schoonheidssalon JIJ Skin Body Mind (hierna: JIJ) verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, bij ons producten koopt of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. JIJ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wij houden ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij in deze privacyverklaring;

de verzameling van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;

jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;

jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens

JIJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van producten en diensten;
 • Klanten te informeren over bestaande en nieuwe producten en diensten;
 • Met klanten te kunnen communiceren als dat nodig is;
 • Het administreren en afhandelen van betalingen.
 • Het kunnen voldoen aan de registratieplicht voor contactberoepen i.r.t. COVID-19.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Indien u van JIJ producten of diensten afneemt is er een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. JIJ verwerkt dan de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon nummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nummer bankrekening

JIJ verwerkt soms ook bijzondere persoonsgegevens zoals gelaatsfoto’s en gezondheidsgegevens. Hiervan kan sprake zijn als er een behandelplan wordt opgesteld waarvoor dit voor u meerwaarde heeft, maar wij vragen u soms ook naar eventuele allergieën of intoleranties. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig en u geeft hiervoor altijd vooraf schriftelijke toestemming.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

samenwerking met andere organisaties

JIJ werkt samen met geselecteerde externe dienstverleners die, in opdracht van JIJ, persoonsgegevens verwerken. Onze online diensten (website en e-mail) hebben wij ondergebracht bij TransIP en wij werken met een het administratie & relatiesysteem SMARTsalon van Da Vinci.  Met deze bedrijven heeft JIJ verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JIJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Let erop dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op websites van anderen waar wij naartoe linken (Facebook, Instagram, leveranciers, etc). Kom je via zo’n link op een andere website, vergeet dan niet om goed hun privacyverklaring door te lezen voordat je jouw persoonsgegevens deelt.

bewaartermijnen

JIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. JIJ hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Adres en contactgegevens > 5 jaar na het laatste contact
 • Financiële historie > 7 jaar na de transactie
 • Bijzondere persoonsgegevens > 1 jaar na het laatste contact

de beveiliging van persoonsgegevens

JIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. JIJ heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Alleen werknemers die direct betrokken zijn bij de dienstverlening hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Alle werknemers hebben in hun arbeidsovereenkomst ook een geheimhoudingsplicht;
 • Onze computers zijn voorzien van beveiligingssoftware (antivirus, firewall, actief patchbeleid, etc);
 • Onze zakelijke, privé en klanten netwerken zijn van elkaar gescheiden middels een firewall (compartimentering);
 • Wij maken gebruik van sterke wachtwoorden op informatiesystemen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • De servers waarop uw data staat opgeslagen zijn ondergebracht in beveiligde (Tier 2+) datacenters die zich binnen de EU bevinden;
 • De datacenters zijn voorzien van een ISO 27001 certificering, worden 27/7 worden bewaakt en zijn voorzien zijn van strikte toegangscontrole;
 • Onze online diensten zijn voorzien van TLS (voorheen SSL) versleuteling;
 • Onze e-mail is voorzien van de laatste beveiligingstechnieken zoals SPF, DMARC en DKIM;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Met alle verwerkers die toegang kunnen hebben tot uw gegevens worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen over geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen (bijvoorbeeld naar een andere salon als u verhuist).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@studio-jij.nl.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

geautomatiseerde besluitvorming

JIJ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering bij het nemen van besluiten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JIJ) tussen zit. 

wijzigingen

JIJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2020.

contactinformatie

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

JIJ, Skin Body Mind
Luchtenburgstraat 2
4158 DA  Deil
tel: 06-57585968
e-mail: mail@studio-jij.nl
KVK: 77924096
Btw nr: NL003260067B30